Klauzula informacyjna LAMEX

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Producent placów zabaw firma LAMEX , ul. Przylasek 18 w Sochaczewie. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: lamex@home.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: iod@aplusplus.pl

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Dane są przetwarzane w celu prawidłowej obsługi zleceń składanych przez naszych klientów.

 • 6 ust. 1b i lit. c RODO (zawarcie i wykonanie umowy)
 • 6 ust. 1c RODO (np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, rozliczenia z urzędami i innymi instytucjami)

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane osobom ani podmiotom trzecim, chyba że będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub rozliczeń księgowych i podatkowych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikujące osobę:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • NIP,
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu stacjonarnego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres email.

INFORMUJEMY, ŻE MACIE PAŃSTWO PRAWO DO:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnianego interesu, czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.